පෙරදිග සංගීතය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - කළුතර කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - කළුතර කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

චිත්‍ර කලාව

3rd Term Test 2016-
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018,I II ප්‍රශ්න පත්‍ර-කළුතර කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (I,III කොටස) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (II කොටස) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II,III පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017
 කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

බුද්ධාගම

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රය I දෙවන වාරය
2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රය II දෙවන වාරය

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018

දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II පිළියන්දල කලාපය 2017
කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II pp 2017

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

කතෝලික ධර්මය

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II දෙවන වාරය
කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

ඉස්ලාම් ධර්මය

2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II දෙවන වාරය
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

සිංහල

2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර I
2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පතය II
2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රය III
දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I පිළියන්දල කලාපය 2017
දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර II පිළියන්දල කලාපය 2017
දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර III පිළියන්දල කලාපය 2017
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය III ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය III ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

ඉංග්‍රීසි

ගණිතය

බස්නාහිර පළාත දෙවන වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2018
බස්නාහිර පළාත දෙවන වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016
කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

ඉතිහාසය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්නන පත්‍ර I,II බස්නාහිර පළාත 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

විද්‍යාව

බස්නාහිර පළාත දෙවන වාරය I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018
දෙවන වාර පරීක්ෂණය I ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017
දෙවන වාර පරීක්ෂණය II ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

බස්නාහිර පළාත දෙවන වාරය I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016
කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

භූගෝල විද්‍යාව

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
කැලණිය කලාපය දෙවනවාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017
කැලණිය කලාපය දෙවනවාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)
කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I (කළුතර කලාපය)
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 II (කළුතර කලාපය)

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය-කළුතර කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය-කළුතර කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I (කළුතර කලාපය)
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 II (කළුතර කලාපය)
දෙවන වාර පරීක්ෂණය කළුතර කලාපය උත්තර පත්‍රය I,II 2018
මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය 2වන වාරය Iප්‍රශ්න පත්‍රය 2017
මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය 2වන වාරය IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2017
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දෙවනවාර පරික්ෂණය ගම්පොළ කලාපය - 2018
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017

පෙරදිග සංගීතය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - කළුතර කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - කළුතර කලාපය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017
 කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016