බුද්ධාගම 

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I,II
බස්නාහිර පලාත පලමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II පිළියන්දල කලාපය 2017
දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණි කලාපය)
පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II 2019 -දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018

කතෝලික ධර්මය

බස්නාහිර පළාත දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 ප්‍රශ්න පත්‍රය I,II
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණිය කලාපය)
දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණිය කලාපය)

සිංහල

2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය බස්නාහිර පලාත ප්‍රශ්න පත්‍ර I 
2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය බස්නාහිර පලාත ප්‍රශ්න පත්‍ර Il
2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය බස්නාහිර පලාත ප්‍රශ්න පත්‍ර Ill
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය Iප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය III ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II පිළියන්දල කලාපය 2017
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II,III ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

විද්‍යාව

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත දෙවන වාරය I II ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය II ප්‍රශ්න පත්‍රය A,B 2018
දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණිය කලාපය)
දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017

ගණිතය

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019
බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,IIප්‍රශ්න පත්‍රය 2018
බස්නාහිර පළාත දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I,II
දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණිය කලාපය)
කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

ඉතිහාසය

දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණිය කලාපය)
දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017

2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍ර I

2018 බස්නාහිර පළාත ප්‍රශ්න පත්‍රය II,III

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018

බස්නාහිර පළාත පළමු වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය
පළමු වාර පරික්ෂණය -2018 සබරගමුව පළාත
තෙවන වාර පරික්ෂණය -2018 බස්නාහිර පළාත
තෙවන වාර පරික්ෂණය -2018 සබරගමුව පළාත

දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණිය කලාපය)

භූගෝල විද්‍යාව

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,

2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර II

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I,II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍රය 2017(කැලණි කලාපය)

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

2018 කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍රය I

2018 කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍රය I

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 කළුතර කලාපය I,II

 දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2017(කැලණි කලාපය)

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I (කළුතර කලාපය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 II (කළුතර කලාපය)

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, II පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 කළුතර කලාපය I

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 කළුතර කලාපය II

පෙරදිග සංගීතය

කළුතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය I

කළුතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය II

කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II pp 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

පෙරදිග සංගීතය

කළුතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය I

කළුතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය II

කැලණිය කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II pp 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

චිත්‍ර කලාව

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයසම්පතක්

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019, I පත්‍රය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2019 - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 කළුතර කලාපය I,II

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (I කොටස) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (II කොටස) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (III කොටස) - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපය

කැලණි කලාපය දෙ‍වන වාරය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II 2017

කැලණිය කලාපය දෙවන වාරය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර 2016

භූගෝල විද්‍යාව

ඉතිහාසය, වර්ෂ අවසාන ඇගයීම, 2020

ඉතිහාසය, වර්ෂ අවසාන ඇගයීම, 2020

දෙවැනි කොටස